IELTS Reading

Тeзи материали не са включени в курса разговорен английски. Те са част от подготовката за IELTS, която се се води при нас като индивидуални уроци, или като отделен курс. Тук представените учебни материали касаят Reading модула на Academic IELTS.

Общи указания

Reading модулът трае един час. Трябва да прочетете 3 кратки текста (между 500 и 900 думи всеки) и да отговорите на около 40 въпроса за 60 минути. Целта е да се оцени вашата способност да разбирате значението на даден текст.

Основните проблеми от които се оплакват повечето участници в този модул на теста са два - че няма достатъчно време; и че е трудно да се направи разлика между отговорите No и Not Given. Поради това ние тук ще се спрем само на този тип въпроси (identifying the writer's views) и ще дадем някои общи указания за по-бърза и ефективна работа.

Преодоляването на гореспоменатите (а и на някои съпътсващи ги) проблеми не е чак толкова трудно. Основното е да се абстрахирате от начина, по който сте свикнали да четете текст, било то учебник или художествена литература и да възприемате IELTS текстовете по малко по-различен начин.

За да спестите време, не се стремете да вникнете из основи във всички аспекти на текста, а се концентрирайте на тези от тях които са от значение за въпросите пред вас. Следващите упражнения са полезни за това. Упражненията в т. 1 не са точно такива, каквито ще имате в действителня тест, но те ще ви подготвят за решаване на упражненията в теста IELTS. Точка 2 е въру определен тип въпроси, които се дават в теста IELTS.

1. Предварителни упражнения

1.1 Ключови думи

От съществено значение е още докато четете отделните изречения в текста, да схващате бързо и точно основната идея на изречението, да определяте коя е основната информация, която то предава. Тук на помощ идва една концепция за ключовите думи.

Ключовите думи могат да се разделят на дескриптори и на показателни думи. Дескрипторите са думи които класифицират, идентифицират точната същност, а показателни са такива които са от определящо значение за цялостния смисъл на изречението. Например:

Hypertension is not a modern day phenomenon.

Дескриптор: hypertension

Думата hypertension в най-голяма степен идентифицира това за което се говори в конкретното изречение, докато phenomenon и modern day са използвани в по-общ контекст, поясняващи hypertension. Правилния избор е hypertension.

Показателна дума: not

Тук също би могло да се стори, че някои от другите думи са по-важни, но думата not е съществена за смисъла на изречението, защото тя му придава отрицателен смисъл, разграничава го от възможен положителен.

Упражнение 1

Намерете дескрипторите и показателните думи в изреченията дадени по-надолу в зелен цвят (в някои от изреченията е възможно те да се състоят от две думи). Напишете думата която смятате че е дескриптор или показателна за това изречение, в съответното поленце в ляво (обозначено като дескриптор или показателна дума) след което направете проверка с бутона "check your answer". Ако не сте дали правилен отговор изчистете поленцето с бутона "Reset" потърсете друга дума.

1. Electrons are infinitesimal.

   

   

2. Historically, the atom was considered indivisible.

   

   

3. The atom concept originated around 440 BC.

   

   

4. Psychology is seeking to explain the mental processes of individuals.

   

   

5. Boron carbide base ceramic materials are almost indestructible.

   

   

6. The reaction of acids with metals yields corrosion products.

   

   

Ако имате проблеми с интерактивната версия, то най-вероятно javascript във вашият компютър е дезактивиран. Необходимо е да го активирате или пък вижте  Отговори на упражнение 1 в текстова форма (отварят се в отделна рамка, за да се върнете към урока я затворете или минимизирайте)

1.2 Смисъл на изречението

Упражнение 2

Това упражнение спомага за точното възприемане на същността на текста. Прочетете следния откъс от романа на Хърбърт Уелс "Война на световете." Изберете една от трите опции за празното място в т. 1, която смятате че е правилна според текта, след което отбележете всички мисли в текста, които подкрепят избраната от вас опция.

No one would have believed in the last years of the nineteenth century that this world was being watched keenly and closely by intelligences greater than man's and yet as mortal as his own; that as men busied themselves about their various concerns they were scrutinised and studied, perhaps almost as narrowly as a man with a microscope might scrutinise the transient creatures that swarm and multiply in a drop of water. With infinite complacency men went to and fro over this globe about their little affairs, serene in their assurance of their empire over matter. It is possible that the infusoria under the microscope do the same. No one gave a thought to the older worlds of space as sources of human danger, or thought of them only to dismiss the idea of life upon them as impossible or improbable. It is curious to recall some of the mental habits of those departed days. At most terrestrial men fancied there might be other men upon Mars, perhaps inferior to themselves and ready to welcome a missionary enterprise. Yet across the gulf of space, minds that are to our minds as ours are to those of the beasts that perish, intellects vast and cool and unsympathetic, regarded this earth with envious eyes, and slowly and surely drew their plans against us. And early in the twentieth century came the great disillusionment.

H.G. Wells. The War of the Worlds

1. The creatures that studied the life on the earth had ..... men.

  1. superior intellect than
  2. inferior intellect than
  3. the same level of intellect as

Вижте   Отговори на упражнение 2 (отварят се в отделна рамка, за да се върнете към урока я затворете или минимизирайте)

2. Въпроси Yes, No и Not Given

Упражненията от този тип са част от Reading модула на теста IELTS. При тях ще имате определени съждения, касаещи дадения ви текст. Вие трябва да прецените дали те са в съгласие или в противоречие с идеите на автора изразени в текста, или пък това не може да се прецени от текста с който вие разполагате. Отбележете: Yes - когато даденото съждение е в съгласие с написаното от автора в текста. No - когато даденото съждение не е в съгласие с написаното от автора в текста. Not Given - когато от текста не може да се разбере дали дали това, което изразява авторът е в съгласие с даденото съждение или не. Тук е важно да се придържаме стриктно към информацията и идеята в текста, а не да правим интерпретации от наша гледна точка. От друга страна, възможно е това което решава въпроса да не е формулирано като обособено изречение, но да се съдържа в контекста. За илюстрация на последното, можете да видите пояснението към изречение 2 т. (b), в отговорите на упражнение 3. Изобщо, обясненията за този тип въпроси могат да бъдат най-добре схванати, когато са илюстрирани с конкретни примери, затова за повече подробности моля обърнете внимание на поясненията към отговорите на упражнение 3.

Упражнение 3

Прочетете долния текст и отделните изреченията изнесени под него. Във всяко от изреченията изнесени под текста (които са взети от самия текст) има по едно празно място. Под всяко изречение са изредени от 4 до 6 думи или фрази. Последователно поставете всяка една от тях на празното място и преценете как това повлиява на информацията съдържаща се в изречението. За всяка една от тях кликнете върху кръглото бутонче обозначено с Yes ако новото изречение остава в съгласие с оригинално написаното от автора, No ако сега информацията съдържаща се в изречението противоречи на оригиналната информация предадена от автора и Not given, ако на базата на оригиналния текст не може да се прецени дали новото изречение е в съгласие с даденото от автора или не. Автоматически ще се появи екранче указващо дали вашата преценка е била правилна. Ако не е трябва да я промените т.е. да изберете една от останалите две опции. За удобство оригиналната липсваща дума от изречението е дадена до него в скобки и с италик. За пояснения относно основанията за избор кликнете на бутона Help.

The Time Traveller (for so it will be convenient to speak of him) was expounding a recondite matter to us. His grey eyes shone and twinkled, and his usually pale face was flushed and animated. Our chairs, being his patents, embraced and caressed us rather than submitted to be sat upon, and there was that luxurious after-dinner atmosphere when thought roams gracefully free of the trammels of precision.
"You must follow me carefully. I shall have to controvert one or two ideas that are almost universally accepted. The geometry, for instance, they taught you at school is founded on a misconception."
"Is not that rather a large thing to expect us to begin upon?" said Filby, an argumentative person with red hair.
"I do not mean to ask you to accept anything without reasonable ground for it. You will soon admit as much as I need from you. You know of course that a mathematical line, a line of thickness nil, has no real existence. They taught you that? Neither has a mathematical plane. These things are mere abstractions."

H.G. Wells. The Time Machine

1. The time traveler was expounding a/an .......... matter to us. (recondite)

a. obscure
    Yes No Not given
b. false
    Yes No Not given
c. sensational
    Yes No Not given
d. plain
    Yes No Not given

2. His grey eyes shone and twinkled, and his usually pale face was .......... and animated. (flushed)

a. glowing
    Yes No Not given
b. with closed eyes
    Yes No Not given
c. pallid
    Yes No Not given
d. bloated
    Yes No Not given

3. Our chairs, being his patents, embraced and .......... us rather than submitted to be sat upon (caressed)

a. tortured
    Yes No Not given
b. hoisted
    Yes No Not given
c. touched
    Yes No Not given
d. squeezed
    Yes No Not given

4. I shall have to .......... one or two ideas that are almost universally accepted. (controvert)

a. confirm
    Yes No Not given
b. modify
    Yes No Not given
c. prove
    Yes No Not given
d. contradict
    Yes No Not given

5. The geometry, for instance, they taught you at school is founded on a/an .......... (misconception)

a. Euclid's work
    Yes No Not given
b. delusion
    Yes No Not given
c. error
    Yes No Not given
d. speculation
    Yes No Not given

6. "Is not that rather a large thing to expect us to begin upon?" said Filby, a/an .......... person with red hair. (argumentative)

a. even-tempered
    Yes No Not given
b. generous
    Yes No Not given
c. sociable
    Yes No Not given
d. quarrelsome
    Yes No Not given
e. eccentric
    Yes No Not given

7. I do not mean to ask you to accept anything without .......... ground for it. (reasonable)

a. logical
    Yes No Not given
b. commercial
    Yes No Not given
c. plausible
    Yes No Not given
d. sensible
    Yes No Not given
e. physical
    Yes No Not given
f. nonrealistic
    Yes No Not given

Ако имате проблеми с интерактивната версия, то най-вероятно javascript във вашият компютър е дезактивиран. Необходимо е да го активирате или пък вижте   Отговори на упражнение 3 (отварят се в отделна рамка, за да се върнете към урока я затворете или минимизирайте)


С това се надяваме, че сме направили Academic Reading малко по лесен за вас. Разбира се тук изложеното далеч не изчерпва подготовката за Academic Reading. В него има и други видове въпроси. Ако искате да продължите по-нататъшната си подготовка при нас, или имате някакви забележки или коментари, можете да се свържете с нас на e-mail: european_mbox@eflclass.com

Ако считате страницата за полезна споделете я с приятели, подкрепете ни в социалните мрежи.

Гласувайте за нашия сайт в класацията на българските сайтове bgtop.net

Харесвате ли нашия сайт? Гласувайте и днес за нас в BGtop, като кликнете на логото им в дясно. Благодарим Ви!


Ако сайта е бил полезен за Вас, от тук можете да го споделите и подкрепите в социалните мрежи. Благодарим Ви!

намерете ни в Twitter
споделете сайта