IELTS Writing

Тeзи материали не са включени в курса разговорен английски. Те са част от подготовката за IELTS, която се се води при нас като индивидуални уроци, или като отделен курс. Тук представените учебни материали касаят Writing модула на Academic IELTS.

Общи указания.

Разделът writing трае 60 минути. Състои се от две задачи. Първата е да изразите писмено някаква информация, която ще ви бъде дадена под формата на графика, диаграма, пай-чарт, или таблица, а втората е да напишете есе на определена тема.

1. Отразяване на информация.

Ще получите в графичен вид някаква информация (за процес или статистика), която вие трябва да изразите писмено в рамките на минимум 150 думи (ще получите указания) за 20 минути. Информацията трябва да се отрази вярно и точно, без да се излага мнение по въпроса. По принцип един такъв доклад се състои от увод, основна част и заключение. В увода се казва какво представлява въпросната графика и може да се дадат някои подробности от рода на вид на процеса, време, място, какво е нанесено на абцисата и ордината и пр. Тук не трябва да се копират мотамо изразите, които са дадени на самата графика или в условието към нея. Може също и да се направи обобщение на основния ход на графиката. В основната част най-общо казано, се описва самата графика и се сравняват отделните компоненти, когато са повече от един. Не е необходимо да се описва всеки отделен детайл от графиката, това ще увеличи прекомерно броя на думите и може да отегчи читателя. За да се избегне това се прилага обобщен поглед. В заключението с едно или две изречения се казва това, което вие смятате че е основно за графиката или прави най-силно впечатление. Тези най-общи указания ще илюстрираме с един пример. Той представя данни от наблюдение на метеорни потоци в две различни обсерватории - А и В. GMT означава Greenwich Mean Time - времето по Гринуич.

1.1. Sample Task

Write a report describing the information in the graph below. You should write at least 150 words.

meteor flux

Fig. 1 Meteor Flux

1.2. Sample answer

This graph compares details of meteor observation conducted in A and B. Meteor detection is presented on the vertical axis, while the time scale is depicted on the horizontal one. Generally, the observations reveal a few distinct peaks, and continuous background of meteor flow.
In both locations, the study was implemented round-a-clock. At 0 hr GMT, there were 15 meteors in B, and 250 in A. However, this number decreased sharply to 75 at 2 o'clock in A. Then it was relatively constant till 11 o'clock, except between 8 - 9 o'clock, when a sudden increase and slump appeared. After that, a steep rise occurred, followed by gradual decrease to zero. Meanwhile in B, three sharp peaks were detected at 4.30, 9, and 14 hrs, having values of 140, 70, and 210 respectively. Like in A, the observation in B ended up with a broad maximum.
Conclusively, it could be pointed out that, the number of meteors observed in A exceeded the number of meteors observed in B. However, the greatest number of meteors per unit time, was observed in B.

Доклада започва с увод в който се казва какво отразява графиката, какво е нанесено на абцисата, на ордината и как най-общо изглежда графиката. В основната част са представени по-важните моменти от хода на графиката. В заключение са дадени два извода, които могат да се извлекат от данните на тази графика.

Трябва да се внимава с употребата на граматическите времена. Първото изречение на увода започва с This graph compares details of meteor observation...Когато се казва какво представлява графиката, се използва present simple, зашото говорим по принцип. По същата причина в третото изречение Generally, the observations reveal a few distinct peaks...глаголът reveal е в сегашно време. В основната част е използвано past simple - за действия или събития в миналото. Тук използваме past simple защото отразяваме действия и събития извършени в даден минал момент и приключени без да има по-нататъшно развитие до и в настоящия момент.

Вместо This graph compares може да се използва This graph shows или This graph presents или This graph reveals, но когато имаме многокомпонентна графика, стилистично е по-добре да се използа глагола compare. Основната част на отчета е построена под формата на сравнение между резултатите от двете наблюдения. Когато имаме повече от един компонент в графиката е задължително да работим по този начин, а не просто да опишем отделните компоненти. За по-голяма живост на изказа са използвани свързващи думи - however, like, meanwhile, then.

2. Написване на есе.

2.1. Какво представлява едно есе?

Есето е кратък текст в който вие излагате и аргументирате определена гледна точка върху даден проблем или тема, или пък целите да запознаете читателя с определена тема. Есетата в IELTS обикновено са върху някаква ситуация или проблем, които имат две страни. Изискваният обем е минимум 250 думи (ще получите указания). Възможни са два подхода: (а) да изразите вашата позиция по въпроса в увода и да я развиете и аргументирате в основната част (аргументативно есе), (b) да изложите и аргументирате и двете позиции и след това в заключението да изразите вашето мнение (сравнително есе). От практически съображения ние бихме препоръчали първия вариант. По принцип винаги е по-лесно да се пише за едно нещо отклкото за две и освен това, ако излагате две позиции има опасност есето да стане прекалено дълго.

2.2. Общи указания за написване на аргументативно есе в IELTS Academic Writing.

Писането на есе за IELTS не е особено трудно, ако сте наясно с точната му структура и се придържате към някои прости указания. Първо прочетете много внимателно заглавието и вникнете в точния му смисъл. След това определете позициятата, която ще защитите. Тази позиция не е задължително да съвпада с личната ви позиция по въпроса. Основния критерий за нейния избор е това, коя от двете ви е по лесно да аргументирате. След като определите позицията формулирайте 2 или 3 аргумента в нейна подкрепа. Те ще бъдат доразвити в основната част (вж. т. 2.3.2.) Набележете си граници в които е обосновано да се говори по темата. Внимавайте позицията и аргументите ви да не излизат извън тези граници. Например ако есето ви трябва да е върху това дали във вашата страна домашното насилие е социално значим проблем или не, а във вашето есе вие предлагате начини за разрешение на този проблем, защото смятате че това е важно да се каже, това би било сериозна грешка.

2.3. Структура на есето.

Есето се състои от увод, основна част и заключение.

2.3.1. Увод

Увода е кратко встъпление към есето. Целта му е да привлече вниманието на читателя и да фокусира застъпваната теза. Състои се от 3-4 изречения. В първите две се представят двете страни на разглеждания въпрос, или се излагат две противоположни мнения, застъпващи двете му страни. Хубаво е това да бъде направено с по-силни изрази, с впечатляващ език, да има интерестни факти или примери, защото по принцип във всяка публикация, независимо дали това е статия или есе, уводът определя до голяма степен дали читателя ще продължи да я чете. Ето защо той трябва да грабне внимането. След излагането на двете страни, трябва да изложите и вашата гледна точка, тезиса, който вие ще аргументирате в основната част на есето.

2.3.2. Основна част

Основната част се състои от два или три абзаца. Те са кратки текстове с не повече от 5-6 изречения. Всеки абзац започва на нов ред. Във всеки от абзаците се излага една основна идея, която от своя страна подкрепя формулираната в увода теза. Изречението, което съдържа, което формулира тази идея се нарича topic sentence. Обикновено, но не задължително, то е първото или второто в съответния абзац. Останалите изречения съдържат аргументи, факти, идеи, радсъждения, примери, които го подкрепят. Всъщност, topic sentence може да се оприличи на чадър разперен върху абзаца, а останалите изречения от абзаца са дръжката на този чадър, те са свързани с него и го поддържат. По същия начин пък тезисното изречение в увода, което представя вашата теза, вашата гледна точка по въпроса, представлява чадър разперен върху есето, а абзаците са неговата дръжка. Абзацът може, но не е задължително, да завършва със заключение което обобщава казаното в него. Никога не пишете цялта основна част като само един абзац, независимо колко аргументи в подкрепа на тезиса може да съдържа. Това се счита за погрешно и ще ви намали оценката. Абзаците могат да бъдат 2 или 3, в зависимост от желания брой на думите на вашето есе.

2.3.3. Заключение

Заключението представлява кратко обобщение на изложеното в увода и основната част. Целта му е да затвърди в съзнанието на читателя идеята която вие поддържате, да го доубеди ако все още се колебае. Затова езикът на заключението трябва да бъде кратък, ясен и убедителен. Не повтаряйте думите и изреченията използвани в увода и основната част, така ще имате по-силно въздействие. Заключението не бива да надхвърля 3-4 изречeния. То може да се сравни с десерта на яденето. Десерта не е основната храна, но той прави усещането малко по-различно.

Тези общи бележки са илюстрирани с есето за хомеопатията поместено по-долу.

3. Sample Essay

Homeopathy: delusion or science?

A chronically ill man, no longer has amelioration from his ills despite all the pills he takes, turns to a homeopathic treatment and ... my goodness, his health comes back. Or, homeopaths are swindlers who should not be allowed to jeopardize people's health. Public attitude is divided between these two scenarios. Can we understand where the truth is? Well, in my opinion homeopathy is certainly not a delusion but a science, which can contribute a lot to people's health.
Homeopathy uses extremely diluted substances as remedies. This naturally makes people skeptic to believe that a stuff containing, in practice, only water, could produce whatsoever effect upon human's body. But, taking into account the specifics of this extreme dilution, which consists of repetitive dilution and shaking, we can see that, it is the internal energy of the original solute, eventually imprinted in the water solution that acts on the body, and water is a mere carrier.
Prescribing in homeopathy in essence consists of interviewing the patient to find the totality of their symptoms, and then finding a substance, which in gross dose would produce similar symptoms. Alike cures alike. This is the basic low of homeopathy. A substance whose toxicology resembles the actual symptoms, administered in a homeopathic concentration would help the body to get rid of that pathology.
Based on the above outline we can assume that homeopathy is highly systematic therapeutic approach, utilizing fields that conventional medicine has not gained access, and therefore could offer alternative solutions for pathologies that are difficult or impossible to be tackled in conventional ways.

3.1. Упражнение 1

Определете topic sentence в абзац 1 и абзац 2 от основната част на горното есе.

Вижте  Отговори на упражнение 1 (отварят се в отделна рамка, за са се върнете към урока я затворете или минимизирайте).


С това се надяваме, че сме направили Academic Writing малко по лесен за вас. Разбира се тук изложеното далеч не изчерпва подготовката за Academic Writing. В него има и други видове въпроси. Ако искате да продължите по-нататъшната си подготовка при нас, или имате някакви забележки или коментари, можете да се свържете с нас на e-mail: european_mbox@eflclass.com

Ако считате страницата за полезна споделете я с приятели, подкрепете ни в социалните мрежи.

Гласувайте за нашия сайт в класацията на българските сайтове bgtop.net

Харесвате ли нашия сайт? Гласувайте и днес за нас в BGtop, като кликнете на логото им в дясно. Благодарим Ви!


Ако сайта е бил полезен за Вас, от тук можете да го споделите и подкрепите в социалните мрежи. Благодарим Ви!

намерете ни в Twitter
споделете сайта