22 март - Световен ден на водата

Водата - матрицата на живота. Правилно ли поддържаме тази матрица?


Водата е несъмнено едно от най-важните съединения, необходимо за живота и правилното функциониране на растенията, животните и човека. Макар че по-голямата част от планетата е покрита с вода, достъпната и годна за пиене вода е само 0.03% от наличната вода на земята. По данни на Care2, близо два милиарда от населението на земята страда от недостиг на чиста питейна вода. Това дава основание да се говори за наличие на водна криза, а някои анализатори дори прогнозират сериозно задълбочаване на тази криза в едно не много далечно бъдеще. Но освен това, водата е необходима и за редица технологични процеси в иднустрията, тя е и важно транспортно средство. Същевременно обаче индустрията, освен потребител е и замърсител на водата и това налага взимането на все по-стриктни законодателни мерки по отношение на пречистването на индустриалните и отпадни води.

Безспорно е, че евентуален недостиг на вода би се отразил много неблагоприятно във всяко отношение. Всъщност жителите на София си спомнят за водната криза от 1994-1995 г. свързана с драстичното намаляване на водния ресурс на язовир "Искър", което доведе до налагане на воден режим с всички произтичащи от това затруднения.

Всичко това превръща водата във важен стратегически ресурс и за правилното експлоатиране на този ресурс се полагат нарастващи грижи в световен мащаб. Така например, от 2003 към ООН функционира организацията ООН-Вода, която представлява междуагенционен координационен механизъм за всичко свързано със сладката и солената вода. Към нея фунционират 4 глобални програми посветени на водата и на избягването на водната криза.

Някои интересни факти относно водата.

  • От 1993 г. 22 март е обявен от генералната асамблея на ООН за Световен ден на водата.
  • Около 70% от нашето тяло е вода.
  • Приблизително същия процент от нашата планета е покрит с вода.
  • Само 3% от водата на планетата е сладка, останалите 97% са морска вода.
  • Четиридесет и едно физични свойства на водата показват аномални стойности, което прави водата различна от всички останали течности. Така например водата има изключително висок топлинен капацитет. Топлинният капацитет представлява количеството на топлинната енергия необходима за промяна на температурата на даден обект. Поради високия си топлинен капацитет водата се загрява по-трудно, но и по-трудно изстива. Затова по нашето черноморие есента е по-мека и по-топла отколкото във вътрешността на страната.